dijous, 11 de gener de 2018

III Jornades sobre infància: Infància, família i institucionsIntervencions en la infància. Què fem?

ATENCIÓ:
Tancades les inscripcions. Cobertes totes les places

III Jornades: Infància, família i institucions.

Dissabte 17 de febrer de 2018

Des d’Espai Freud es proposa una trobada de reflexió entre persones interessades, professionals, col·lectius, organitzacions i institucions que s’ocupen de la infància. A partir de les presentacions dels convidats de la taula, s'obrirà el torn de participació i el diàleg. Mitjançant el treball grupal, cada participant podrà parlar de la seva experiència professional-personal en l’exercici de la seva funció, tant a títol particular com des de la institució o el camp en el que hi participa.
L’objectiu de les jornades és poder parlar de les intervencions en la infància, amb una especial atenció als fenòmens i a les manifestacions de la infància del segle XXI. Un dir sobre l’experiència que ens permeti poder anar realitzant concrecions i conclusions, sigui en forma de preguntes a reflexionar, recursos a implementar, manifestos i documents a difondre, campanyes de sensibilització, etc.
Fruit de les dues jornades anteriors i del treball en comissions ha estat el Document Marc sobre infància, que recull un consens interdisciplinari sobre infància amb l’interès de difondre’l entre els professionals i la ciutadania, i alhora per cercar el suport de professionals i institucions.

Programa

9:15hs a 10:30hs, presentacions de la taula i debat posterior:


- Presentació: Ana Molinaro Maturano, Psicòloga esp. Clínica, Psicoanalista

- Introducció: Trajectòria i objectius de «Intervencions en la infància».
                           Román Pérez Burin, Psicòleg Sanitari, Psicoanalista.

- Ponència: «La institución del cuidado, el cuidado de la institución.
                      Atender a la infancia, construir ciudadanía
                      José Leal, Psicólogo Especialista en Clínica, Psicoanalista, asesor y supervisor  clínico e institucional.

10:3ohs a 11:oohs, pausa.

11:00hs a 12:30hs, grups de treball:

- Grup A: Infància/família i salut
- Grup B: Infància/família i educació
- Grup C: Infància/família i àmbit social

12:30hs a 13:45hs, posada en comú i col·loqui posterior.

Data: Dissabte 17 de febrer de 2018, de 9:15 a 13:45 hs.

Lloc: COPC: C/ Rocafort, 129, Barcelona

Requisits d'assistència:
- Entrada lliure.
- Inscripció prèvia mitjançant el formulari.
- Compromís ferm d'assistència, amb avís previ en el cas de no poder assistir-hi.
- Es prega puntualitat.

Formulari d'inscripció: PRÈMER AQUÍ
TANCADES LES INSCRIPCIONS. COBERTES TOTES LES PLACES 


Coordinen: Ana Molinaro, Román Pérez Burin
Contacte: espaifreud@gmail.com
Organitza: Espai Freud

dimarts, 9 de gener de 2018

Primeres entitats que donen suport al Document sobre infància

ACTO. Assistència Psicoanalítica, Psiquiàtrica i Psicològica. Barcelona 

Análisis Freudiano / Analyse Freudienne. 

APERTURA. Estudi, Investigació i Transmissió de la Psicoanàlisi. Barcelona

Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis AEHP


Associació Catalana d'Atenció Precoç. ACAP


Associació Catalana de Llars d'infants


Associació Catalana de Professionals en Salut Mental. ACPSM-AEN

Associació Intercanvis. Papers de psicoanàlisi 

Associació Tourette Catalunya

CAPI, espai terapèutic. Centre d'atenció psicològica (Cornellà de Llobregat)


Centre Assistencial de Salut i Educació. Vilassar de Dalt

CEP Eric Berne 

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya CEESC  

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya COPC

CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa), Mataró


L'Escola del Bosc. Associació per a la infància, l'educació, el lleure i el medi natural    

Fundació Congrés Català de Salut Mental FCCSM

Fundació JOV (Moianès)


Fundació Vidal i Barraquer

Fundación Europea para el Psicoanálisis
                                                          
KAIRÓS Associació per l'Estudi, Recerca i Divulgació de la Psicoanàlisi

Psicòlegs Sense Fronteres. Catalunya 

Societat científica Metaescrits. Barcelona

Taula per la infància i adolescència de Catalunya TIAC   


dilluns, 30 d’octubre de 2017

Document marc sobre infància

Intervencions en la infància. Què fem?

Document marc sobre infància*: 

(signar per donar suport al Document)

*Ver la versión en castellano al final de este escritoAquest escrit és fruit de jornades i trobades de treball d’un conjunt de professionals de diferents especialitats vinculades al món de la infància, promogut per Espai Freud 

ES DEL NOSTRE INTERÉS:

  1. Fer pública la preocupació que compartim respecte a com s’està atenent als nens i nenes del SXXI. 
  2.  Fer saber a la ciutadania de l’existència d’una pluralitat de formes de comprendre i d’atendre a la infància en el panorama assistencial i educatiu en l’actualitat.

ENS PREOCUPA:

-          L’estat d’excessiva estimulació de la vida quotidiana dels nens, d’una banda exposats a un ideal de productivitat i per l’altra a l’excessiu ús i abús de la tecnologia, tot plegat afavoreix un efecte de soledat, sobreexcitació i angoixa.

-          Que la perspectiva actual estigui centrada en la proliferació de diagnòstics psiquiàtrics i de teràpies farmacològiques fonamentades en protocols i pautes generals que tenen un caire reduccionista, simplificador i uniformador. 

-          Que hi hagi un model imperant en les àrees sanitària, educativa i d’assumptes socials que ha portat a la medicalització de la infància i a la patologització de la vida quotidiana.

-          Que en aquest model es converteixi el nen en objecte d’estudi centrat en els comportaments disruptius i en la producció escolar, desatenent així  la dimensió psíquica i social.

-          La tendència a menystenir el aspectes subjectius que formen part de la infància i de la vida, negant particularment el que fa a la tristesa, l’agressivitat i les pèrdues.

-          Que no s’atengui suficientment a les necessitats i a les demandes dels pares davant els fenòmens, les manifestacions i els símptomes de la infància del SXXI.

-          La poca cura amb els professionals que treballen en les diverses institucions i la poca escolta de les seves dificultats quotidianes.


VALOREM:                                                    

-          Que s’escolti, es comprengui i es respongui al que els infants expressen per mitjà del cos, de les accions i de les paraules.

-          La possibilitat de comprendre que les expressions i els conflictes del nen tenen un valor de llenguatge, que parlen de la situació particular de cada nen i del seu entorn, de les seves dificultats i del seu patiment.

-          Que en les institucions s’escolti i s’atengui el que cada professional manifesta des de la seva experiència particular i des de la seva ètica, creant espais de valoració interdisciplinaris de les qüestions i conflictes que es plantegen en i amb els nens.

-          Que els psicodiagnòstics dels nens es facin des d’una valoració clínica que atengui al conjunt de les àrees de la seva vida, particularment als vincles, i que permeti saber a què responen els símptomes.

-          Que la psicoteràpia es plantegi com un procés de transformació centrat en el vincle i en el llenguatge infantil (paraules, dibuixos, jocs), donant també espai als pares en tant agents actius.

-          Que la formació dels professionals vagi lligada a les seves demandes i a la seva experiència quotidiana; que entomi de forma creativa i participativa els reptes que planteja la infància del SXXI.

-          Articular un discurs interdisciplinari sobre la infància i la família, promoure trobades que donin lloc a que aparegui el saber de cadascú des de la seva experiència i la seva ètica.


En línia amb aquests conceptes i continuant amb la trajectòria, estem organitzant unes terceres jornades titulades “Infància, família i institució”, per tal de reunir, a partir de l’experiència dels participants, una panoràmica actual el més àmplia i diversa possible de les institucions públiques i privades en les àrees de salut, educació i l’àmbit social. Aquesta jornada tindrà lloc al COPC, al carrer de Rocafort  129, el 17 de febrer de 2018, de 9.15 a 13.45hs. Es requereix inscripció prèvia.descarregar el document en PDF 
 
Comissió de redaccióespaifreud@gmail.com

Barcelona, a setembre de 2017.


Documento marco sobre infancia:

(firmar para dar apoyo al Documento)Este escrito es fruto de jornadas y encuentros de trabajo de un conjunto de profesionales de diferentes especialidades vinculadas al mundo de la infancia, promovido por Espai FreudES DE NUESTRO INTERÉS:1.      Hacer pública la preocupación que compartimos respecto a cómo se está atendiendo a los niños y niñas del SXXI.
2.      Hacer saber a la ciudadanía de la existencia de una pluralidad de formas de comprender y de atender a la infancia en el panorama asistencial actual.


NOS PREOCUPA:


-          El estado de excesiva estimulación de la vida cotidiana de los niños, por un lado expuestos a un ideal de productividad y por el otro al excesivo uso y abuso de la tecnología, en una dinámica que favorece un efecto de soledad, sobreexcitación y angustia.
-          Que la perspectiva actual esté centrada en la proliferación de diagnósticos psiquiátricos y de terapias farmacológicas basadas en protocolos y pautas generales que tienen un carácter reduccionista, simplificador y unificador.
-          Que haya un modelo imperante en las áreas sanitaria, educativa y de asuntos sociales que ha llevado a la medicalización de la infancia y a la patologización de la vida cotidiana.
-          Que en este modelo se convierta al niño en objeto de estudio centrado en los comportamientos disruptivos y en la producción escolar, desatendiendo así la dimensión psíquica y social.
-          La tendencia a menospreciar los aspectos subjetivos que forman parte de la infancia y de la vida, negando particularmente los referidos  a la tristeza, la agresividad y las pérdidas.
-          Que no se atienda suficientemente a las necesidades y a las demandas de los padres ante los fenómenos, las manifestaciones y los síntomas de la infancia del SXXI.
-          El poco cuidado a los profesionales que trabajan en las diversas instituciones y la poca escucha de sus dificultades cotidianas.


VALORAMOS:                                               


-          Que se escuche, se comprenda y se responda a lo que los niños expresan por medio del cuerpo, de las acciones y de las palabras.
-          La posibilidad de comprender que las expresiones y los conflictos del niño tienen un valor de lenguaje, que hablan de la situación particular de cada niño y de su entorno, de sus dificultades y de su sufrimiento.
-          Que en las instituciones se escuche y se atienda a lo que cada profesional manifiesta desde su experiencia particular y desde su ética, creando espacios de valoración interdisciplinaria de las cuestiones y conflictos que se plantean en y con los niños.
-          Que los psicodiagnósticos de los niños se hagan desde una valoración clínica que atienda al conjunto de las áreas de su vida, particularmente de los vínculos, y que permita saber a qué responden los síntomas.
-          Que la psicoterapia se plantee como un proceso de transformación centrado en el vínculo y en el lenguaje infantil (palabras, dibujos, juegos), dando también espacio a los padres en tanto agentes activos.
-          Que la formación de los profesionales vaya ligada a sus demandas y a su experiencia cotidiana; que se aborde de forma creativa y participativa los retos que plantea la infancia del SXXI.
-          Articular un discurso interdisciplinario sobre la infancia y la familia, promoviendo encuentros que den lugar a que se ponga en juego el saber de cada quien desde su experiencia y su ética.
En línea con estos conceptos y continuando con la trayectoria, estamos organizando unas terceras jornadas tituladas «Infancia, familia e institución», buscando reunir, a partir de la experiencia de los participantes, una panorámica actual lo más amplia y diversa posible de las instituciones públicas y privadas en las áreas de salud, educación y del ámbito social. Esta jornada tendrá lugar en el COPC, en la calle de Rocafort 129, el 17 de febrero de 2018, de 9.15 a 13.45hs. Se requiere inscripción previa.


descargar el documento en PDF
 

Comisión de redacción

espaifreud@gmail.com

Barcelona, a septiembre de 2017.