dilluns, 30 d’octubre de 2017

Document marc sobre infància

Intervencions en la infància. Què fem?

Document marc sobre infància*: 

(signar per donar suport al Document)

*Ver la versión en castellano al final de este escritoAquest escrit és fruit de jornades i trobades de treball d’un conjunt de professionals de diferents especialitats vinculades al món de la infància, promogut per Espai Freud 

ES DEL NOSTRE INTERÉS:

 1. Fer pública la preocupació que compartim respecte a com s’està atenent als nens i nenes del SXXI. 
 2.  Fer saber a la ciutadania de l’existència d’una pluralitat de formes de comprendre i d’atendre a la infància en el panorama assistencial i educatiu en l’actualitat.

ENS PREOCUPA:

-          L’estat d’excessiva estimulació de la vida quotidiana dels nens, d’una banda exposats a un ideal de productivitat i per l’altra a l’excessiu us i abús de la tecnologia, tot plegat afavoreix un efecte de soledat, sobreexcitació i angoixa.

-          Que la perspectiva actual estigui centrada en la proliferació de diagnòstics psiquiàtrics i de teràpies farmacològiques fonamentades en protocols i pautes generals que tenen un caire reduccionista, simplificador i uniformador. 

-          Que hi hagi un model imperant en les àrees sanitària, educativa i d’assumptes socials que ha portat a la medicalització de la infància i a la patologització de la vida quotidiana.

-          Que en aquest model es converteixi el nen en objecte d’estudi centrat en els comportaments disruptius i en la producció escolar, desatenent així  la dimensió psíquica i social.

-          La tendència a menystenir el aspectes subjectius que formen part de la infància i de la vida, negant particularment el que fa a la tristesa, l’agressivitat i les pèrdues.

-          Que no s’atengui suficientment a les necessitats i a les demandes dels pares davant els fenòmens, les manifestacions i els símptomes de la infància del SXXI.

-          La poca cura amb els professionals que treballen en les diverses institucions i la poca escolta de les seves dificultats quotidianes.


VALOREM:                                                    

-          Que s’escolti, es comprengui i es respongui al que els infants expressen per mitjà del cos, de les accions i de les paraules.

-          La possibilitat de comprendre que les expressions i els conflictes del nen tenen un valor de llenguatge, que parlen de la situació particular de cada nen i del seu entorn, de les seves dificultats i del seu patiment.

-          Que en les institucions s’escolti i s’atengui el que cada professional manifesta des de la seva experiència particular i des de la seva ètica, creant espais de valoració interdisciplinaris de les qüestions i conflictes que es plantegen en i amb els nens.

-          Que els psicodiagnòstics dels nens es facin des d’una valoració clínica que atengui al conjunt de les àrees de la seva vida, particularment als vincles, i que permeti saber a què responen els símptomes.

-          Que la psicoteràpia es plantegi com un procés de transformació centrat en el vincle i en el llenguatge infantil (paraules, dibuixos, jocs), donant també espai als pares en tant agents actius.

-          Que la formació dels professionals vagi lligada a les seves demandes i a la seva experiència quotidiana; que entomi de forma creativa i participativa els reptes que planteja la infància del SXXI.

-          Articular un discurs interdisciplinari sobre la infància i la família, promoure trobades que donin lloc a que aparegui el saber de cadascú des de la seva experiència i la seva ètica.

En línia amb aquests conceptes i continuant amb la trajectòria, estem organitzant unes terceres jornades titulades “Infància, família i institució”, per tal de reunir a partir de l’experiència dels participants una panoràmica actual el més àmplia i diversa possible de les institucions públiques i privades en les àrees de salut, educació i assumptes socials.

descarregar el document en PDF 

signar per donar suport al Document


Comissió de redaccióespaifreud@gmail.com

Barcelona, a setembre de 2017.


Documento marco sobre infancia:

(firmar para dar apoyo al Documento)Este escrito es fruto de jornadas y encuentros de trabajo de un conjunto de profesionales de diferentes especialidades vinculadas al mundo de la infancia, promovido por Espai FreudES DE NUESTRO INTERÉS:1.      Hacer pública la preocupación que compartimos respecto a cómo se está atendiendo a los niños y niñas del SXXI.
2.      Hacer saber a la ciudadanía de la existencia de una pluralidad de formas de comprender y de atender a la infancia en el panorama asistencial actual.


NOS PREOCUPA:


-          El estado de excesiva estimulación de la vida cotidiana de los niños, por un lado expuestos a un ideal de productividad y por el otro al excesivo uso y abuso de la tecnología, en una dinámica que favorece un efecto de soledad, sobreexcitación y angustia.
-          Que la perspectiva actual esté centrada en la proliferación de diagnósticos psiquiátricos y de terapias farmacológicas basadas en protocolos y pautas generales que tienen un carácter reduccionista, simplificador y unificador.
-          Que haya un modelo imperante en las áreas sanitaria, educativa y de asuntos sociales que ha llevado a la medicalización de la infancia y a la patologización de la vida cotidiana.
-          Que en este modelo se convierta al niño en objeto de estudio centrado en los comportamientos disruptivos y en la producción escolar, desatendiendo así la dimensión psíquica y social.
-          La tendencia a menospreciar los aspectos subjetivos que forman parte de la infancia y de la vida, negando particularmente los referidos  a la tristeza, la agresividad y las pérdidas.
-          Que no se atienda suficientemente a las necesidades y a las demandas de los padres ante los fenómenos, las manifestaciones y los síntomas de la infancia del SXXI.
-          El poco cuidado a los profesionales que trabajan en las diversas instituciones y la poca escucha de sus dificultades cotidianas.


VALORAMOS:                                               


-          Que se escuche, se comprenda y se responda a lo que los niños expresan por medio del cuerpo, de las acciones y de las palabras.
-          La posibilidad de comprender que las expresiones y los conflictos del niño tienen un valor de lenguaje, que hablan de la situación particular de cada niño y de su entorno, de sus dificultades y de su sufrimiento.
-          Que en las instituciones se escuche y se atienda a lo que cada profesional manifiesta desde su experiencia particular y desde su ética, creando espacios de valoración interdisciplinaria de las cuestiones y conflictos que se plantean en y con los niños.
-          Que los psicodiagnósticos de los niños se hagan desde una valoración clínica que atienda al conjunto de las áreas de su vida, particularmente de los vínculos, y que permita saber a qué responden los síntomas.
-          Que la psicoterapia se plantee como un proceso de transformación centrado en el vínculo y en el lenguaje infantil (palabras, dibujos, juegos), dando también espacio a los padres en tanto agentes activos.
-          Que la formación de los profesionales vaya ligada a sus demandas y a su experiencia cotidiana; que se aborde de forma creativa y participativa los retos que plantea la infancia del SXXI.
-          Articular un discurso interdisciplinario sobre la infancia y la familia, promoviendo encuentros que den lugar a que se ponga en juego el saber de cada quien desde su experiencia y su ética.


En línea con estos conceptos y continuando con la trayectoria, estamos organizando unas terceras jornadas tituladas «Infancia, familia e institución», buscando reunir, a partir de la experiencia de los participantes, una panorámica actual lo más amplia posible de las instituciones públicas y privadas en las áreas de salud, educación y asuntos sociales.

descargar el documento en PDF

firmar para dar apoyo al Documento

 

Comisión de redacción

espaifreud@gmail.com

Barcelona, a septiembre de 2017.
 

dimecres, 15 de febrer de 2017

Convocatòria trobada de treball inter-jornades. Intervencions en la infància, què fem?

11 de març de 2017, a les 9:45hs

Convocatòria trobada de treball inter-jornades.
Intervencions en la infància, què fem?

 

Seguint amb els desenvolupaments que junts iniciem amb les primeres jornades, des d'Espai Freud estem ara perfilant les línies per una continuïtat.
 

Algunes de les reflexions i de les conclusions a les que vam arribar van ser recollides en un comunicat q us vam enviar per correu i que podreu trobar en el blog d'Espai Freud. Junts experimentem i constatem la necessitat/desig de parlar i escoltar-nos en un diàleg interdisciplinar entre els que intervenim en la infància. El repte principal segueix sent obrir i instrumentar vies per la difusió i la transmissió d'un discurs sobre la infància que atengui a la subjectivitat i als vincles.
 

Les jornades són un format de treball que ens ha permès avançar en els interrogants plantejats, però també mostra limitacions. Entenem que això crea una nova pregunta per la creació d'espais de treball complementaris, que alimentin vies d'investigació i d'elaboració de propostes. Creiem q és important seguir endavant amb aquest objectiu, i per això plantegem fer-ho en el marc d'una trobada de treball amb els interessats.
 

Un altre objectiu és la preparació de les terceres jornades, per les que proposem treballar sobre la funció mediadora i socialitzadora de les institucions de la infància, que són les que acullen la vida quotidiana dels nens, de les famílies i dels professionals. Entenem que cal fer un treball previ per tal d'afavorir la participació dels representants de les institucions de la xarxa pública i privada de la infància, de manera que sigui interdisciplinar i significativa del panorama actual.
 

Aquesta trobada es realitzarà en el COPC (carrer de Rocafort, 129. BCN) el dissabte 11 de Març de 2017 a les 9:45hs.
 

Podeu contactar amb nosaltres al mail espaifreud@gmail.com i confirmar la vostra assistència.
 

Salutacions cordials
 

Ana Molinaro Maturano, coordinadora 
Román Pérez Burin, coordinador


 organitza:

dijous, 22 de desembre de 2016

CONCLUSIONS DE LES JORNADES SOBRE INFÀNCIAOrganitzades des d’Espai Freud, van tenir lloc al COPC de Barcelona els mesos d’abril i juny de 2016, dues jornades de treball interdisciplinari sobre infància.
Sota el títol d’ “Intervencions en la infància: Què fem?” s’han trobat psicoanalistes, psicòlegs, mestres, educadors, tècnics d’equipaments, tant de la xarxa pública com de la privada, per tal de parlar, reflexionar i analitzar el nostre quefer amb els infants.
Les 150 persones que van passar per les vuit hores de jornades van deixar palesa una preocupació compartida sobre com s’està atenent la infància, així com la consideració que no s’està responent a les necessitats de la infància del segle XXI.
En síntesi, es va concloure que:
- Davant de la rigidesa dels protocols i dels tractaments estàndards imperants que porten a la patologització i a la medicalització de la infància, cal apostar per la importància de tenir en compte la subjectivitat humana per tal d’arribar a una millor comprensió dels fenòmens i les manifestacions de la infància del segle XXI. Els infants són subjectes en construcció, canviants, en permanent transformació, dinàmics i creatius.
- Cal prioritzar l’atenció, l’escolta i l’acompanyament a les famílies davant dels canvis socials i familiars que abasten la infància. Aquesta cura s’ha de fer estesa als professionals que s’ocupen de la infància; s’ha de cuidar els cuidadors.
- Cal parar una especial atenció als vincles, tant entre infants com en la família i en allò social, així com entre infants i professionals, donat que el context sempre és vincular: vincle terapèutic, vincle escolar, vincles familiars, ...
- Hi ha un desig entre els participants perquè transcendeixi a nivell públic i social -un desig de fer-nos escoltar-, allò que són altres maneres d’entendre i d’atendre la infància, fer saber sobre la riquesa i la diversitat d’abordatges i de concepcions que operen en el panorama actual.
Les jornades han mostrat que és possible trobar un llenguatge comú entre els diversos professionals, i que intercanvis interdisciplinaris com aquests són molt necessaris per abordar la situació i els conflictes en la infància i en la família. És la nostra intenció continuar treballant i aprofundint en aquesta línia, oberta a la participació dels que estiguin implicats en la infància des de tots els nivells d’ocupació.

Ana Molinaro
Román Pérez
Juliol 2016

dilluns, 7 de novembre de 2016

126 associacions diuen NO al Protocol del TDAH i reclamen un consens clínic


[Entrada actualitzada el 19/11/2016]

Ja són 126 les associaciones que diuen NO al Protocol del TDAH adherint-se a la campanya Per a un consens clínic del TDAH.

A dia d'avui [19/11/2016] s'han rebut també 2.400 signatures particulars

Adhesions institucionals (per ordre alfabètic):
 • ACIP Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica
 • ACISE Associació Catalana d'infermeria y Salut Escolar
 • Acompanyament Teraèutic Comunitari. Barcelona
 • ACPO Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació
 • ACTO. Asistencia Psicoanalítica, Psiquiátrica y Psicológica. Barcelona
 • ADAIP Associació d'Ayuda, Integració i Psicología. Granollers
 • AESFASHU Asociación para el Estudio Sistémico de la Familia y otros Sistemas Humanos
 • AFABAR Associació de Famílies Acollidores de Barcelona
 • Ajuntament de Rellinars. Barcelona
 • Ambits de Psicopedagogia i Orientació
 • APERTURA. Estudio, Investigación y transmisión del Psicoanálisis. Barcelona
 • APTGD Asociación de Psicólogos y Terapeutas Gestalt para el Desarrollo
 • ASEIA Asociación para a Saúde na Infancia e Adolescencia
 • Asociación Aragonesa para la Investigación Psíquica del Niño y del adolescente
 • Asociación Atopos, Salud Mental, Comunidad y Cultura
 • Asociación Ayuda entre Culturas. Madrid
 • Asociación Castellano Leonesa de Salud Mental
 • Asociación E. de constelaciones familiares Bert Hellinger
 • Asociación E. de Psicoterapia Psicoanalítica. AEPP
 • Asociación Española de Neuropsiquiatría. Profesionales de Salud Mental
 • Asociación Española de Terapia Gestalt
 • Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis
 • Asociación Gallega de Saúde Mental
 • Asociación Nacional de Enfermeria de Salud Mental
 • Asociación para la Docencia y la Investigación en Salud Mental. ADISAMEF
 • Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación
 • Asociación Reeset para la Investigación y la Aplicación de la Psicología. Besalú. Girona
 • Assemblea de la Crida per Granollers-CUP. Granollers
 • Associació Alibi. Girona
 • Associació Catalana per a la Clinica i l'Ensenyament de la Psicoanalisi. ACCEP
 • Associació Catalana per la Defensa de la Sanitat Pública
 • Associació Clínica Psicoanalítica de Tarragona
 • Associació DIOMIRA. Infància, Adolescència i Joventut. Barcelona
 • Associació Educativa Joggi Dalmar. Castelldefels
 • Associació Nadocat. Iniciativa catalana per l'assistència integral del nadó i la família
 • Associació per l'Educació Activa i la Salut Comunitària. Barcelona
 • Associació Psicòlegs Sense Fronteras. Catalunya
 • Associació Socio Cultural Ràdio Nikosia
 • Associació TEADIR de pares, mares i familiars de persones amb autisme
 • Ateneu de Clínica Psicoanalítica Catalunya
 • Aula de Psicoanálisis. Barcelona
 • AWB Associació Winnicott Barcelona
 • Barcelona en Comú
 • BELLERA-KOLACNY. Entidad Social. Girona
 • CAPI – Centre d’ Atenció Psicológica Infantil. Cornellá del LL.
 • CAPS Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris. Barcelona
 • CEIB Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona
 • Centre d'Higiene i Salut Mental de Badalona
 • Centre D'Higiene Mental de Cornella del LL.
 • Centre de psicoanàlisi AÏNA. Matarò
 • Centre de Psicologia de Mataró
 • Centre L'ALBA. Barcelona
 • Centre NEIVAL. Neurointegració. Granollers
 • CESMVA Cercle d'Estudis en Salut Mental del Vallès. Granollers
 • Cintrapsicologia. Psicologia clínica salut i creixement personal. Barcelona
 • CIPAIS Equip Clínic. Barcelona
 • Col.legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
 • Comunitat Terapèutica del Maresme
 • Coordinadora Anti-Privatización da Sanidade Pública. Galicia
 • CRIV. Centre de Neurologia i Fisioteràpia. Vic
 • CUP Crida Constituent
 • Decidim Catellar. Castellar del Vallès. Barcelona
 • DECLARACION DE ATOCHA. Movimiento en defensa de la atención pública en salud mental
 • DINSART Asociación de Arteterapia. Barcelona
 • DRECERA, Cooperativa d'Iniciativa Social
 • EL DANA. (Departament d'Análisi de Nens i Adolescents) de la SEP. Societat Espanyola de Psicoanàlisi
 • EL.LYPSY Associació d'Estudis de Psicologia i Psicoanàlisi.Vilanova i la Geltrú
 • EPBCN Espacio Psicoanalítico de Barcelona
 • Escuela de Clínica Psicoanalítica con niños y adolescentes (ECPNA)
 • Escuela Española de Psicoterapia y Psiconalálisis
 • Espai Freud
 • Esquerra Unida i Alternativa. Catalunya
 • FEDAIA Federació d'Entitats d'Atenció i Educació a la Infància i Adolescència. Barcelona
 • Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
 • Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)
 • FILIUM. Asociación para la Prevención del Maltrato a la infancia
 • Fórum Opció Escola de Barcelona
 • Fórum Psicoanalític de Barcelona
 • Fórum Psicoanalitic Mare Nostrum. Tarragona
 • Fòrum Psicoanalitic Tarragona
 • Fundación Europea para el Psicoanálisis
 • Gabinet Psicopedagògic MENTOR. Barcelona
 • Gabinete de Psioterapia. Barcelona
 • GAP Grup Assemblea Psicoanalítica. Barcelona
 • GESTALT Barcelona. Formació i Psicoterapia. Barcelona
 • GRADIVA. Associació d'Estudis Psicoanalítics.Barcelona
 • Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) Ajuntament de Badalona
 • Institut Carl Gustav Jung. Barcelona
 • Institut de Psicologia Transpersonal de Barcelona
 • Institut Gestalt de Barcelona
 • Instituto Galego de Psicoterapia
 • INTERCANVIS. Revista de Psicoanálisis
 • INTRESS instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales
 • iPsi, Centre d'atenció, docència i investigació en Salut Mental
 • iPsi, Formació Psicoanalítica. Barcelona
 • KAIRÓS Associació per l'Estudi, recerca i Divulgació de la Psicoanàlisi
 • KOAN Centre de Psicologia i Formació. Granollers
 • L'H Psicoanàlisi. Espai d'atenció psicològica. Hospitalet de Ll.
 • La Casa de la Paraula
 • La Otra Psiquiatría
 • LA REVOLUCION DELIRANTE. Asociación de Jóvenes Profesionales de la Salud Mental
 • LIBERI. ESCOLA ACTIVA. Premià de Mar
 • Logos. Clínica Psicoanalítica
 • LSC Psicología. Cataluyna
 • METÀFORA, tallers d'art i arteràpia. Barcelona
 • OME Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria del País Vasco y Navarra
 • P&P Psicoanálisis y Sociedad. Centro de Investigación
 • Partido Humanista
 • Plataforma internacional contra la medicalizacion de la infancia
 • Plataforma NoGracias
 • Psicología Granollers. Centro clínico de Psicología. Granollers
 • psm - PLATAFORMA PER A LA DEFENSA DE L'ATENCÓ PÚBLICA EN SALUT MENTAL A CATALUNYA
 • RAP. RED ATENCIÓN PSICOANALÍTICA. BARCELONA
 • Secció Clinica de Barcelona. Institut del Campo Freudià
 • Seminari de Psicoanàlisi. Tarragona
 • SEPA Sociedad E. de Psicología Analítica con sede en Barcelona
 • SEPIA Sociedad de Estudios Psicosomáticos Iberoamericana
 • Servei Psicologia Clínica Fundació Puigvert. Barcelona
 • Síndic municipal de Greuges de Sant Feliu de Llobregat
 • Sindicat de Professors de Secundária (ASPEPC-SPS)
 • Sociedad Aragonesa de Salut Mental-Asociación E. de Neuropsiquiatría.
 • Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius
 • Som Poble. El Vendrell
 • TOTTERAPIA S.L. Sant Cugat del Valles
 • UMBRAL, Red de Asistencia "psi"
 • Xarxa de Dones per la Salut. Barcelona

diumenge, 19 de juny de 2016

Jornades sobre infància. Jornada de continuació: gravacions

       foto d'Eugéne Smith

Gravació de les introduccions de la Jornada de continuació:


Gravació de la síntesis dels grups de treball de la Jornada de continuació:

Jornada de continuació
Dissabte 11 de juny de 2016 de 9.30 a 13.45 hs
COPC: C/ Rocafort, 129, Barcelona

Organització de les Jornades:  Espai Freud
Ana M. Molinaro Maturano, Psicòloga clínica, Psicoanalista
Román Pérez Burin, Psicòleg sanitari, Psicoanalista

Coordinació dels grups de treball:
Teresa Morandi, Psicòloga clínica, Psicoanalista
Glòria Esteve, Psicòloga sanitària, Psicoanalista
Mercè Collell, Psicòloga clínica, Psicoanalista
Dolors Liria, Psicòloga sanitaria, Psicoanalista

divendres, 27 de maig de 2016

Jornades sobre infància. Intervencions en la infància: Què fem? - Jornada de continuació

       foto d'Eugéne Smith

El centenar de persones que van participar a la Jornada Inaugural ha fet palès l’interès que hi ha a parlar i reflexionar sobre la infància, però fonamentalment el grau de preocupació compartida.

Es té en compte que no s’està donant una resposta adequada a les característiques i necessitats de la infància d’avui. Hi ha molt poca escolta i comprensió respecte al que s’expressa en l’Infant; s’apliquen protocols i classificacions diagnòstiques/etiquetes, sovint acompanyades de medicació, que només pretenen silenciar i amagar, en un desig de no saber. Les transformacions de l’època incideixen en la família, la societat i la cultura, i la infància és la primera a rebre els efectes. Hi ha fenòmens i manifestacions de la infància que són nous, diferents als d’abans, i que cal englobar en el que és la normalitat de la infància del s. XXI . 

Aquesta jornada de continuació s’obrirà amb una breu presentació dels organitzadors que recollirà les reflexions i aportacions sorgides de la jornada inaugural, per tal de donar pas a la participació i al diàleg en els grups de treball interdisciplinars.

Jornada de continuació
Dissabte 11 de juny de 2016 de 9.30 a 13.45 hs
COPC: C/ Rocafort, 129, Barcelona


Organització de les Jornades:  Espai Freud
Ana M. Molinaro Maturano, Psicòloga clínica, Psicoanalista
Román Pérez Burin, Psicòleg sanitari, Psicoanalista

Coordinació dels grups de treball:
Teresa Morandi, Psicòloga clínica, Psicoanalista
Glòria Esteve, Psicòloga Sanitària, Psicoanalista
Mercè Collell, Psicòloga clínica, Psicoanalista
Dolors Liria, Psicòloga Sanitaria, Psicoanalista

Requisits d'assistència:
- Inscripció prèvia mitjançant el formulari.
- Compromís d'assistència ferm, amb avís previ en cas de no assistir-hi.


Formulari d'inscripció: PRÈMER AQUÍ
Contacte: espaifreud@gmail.com

dissabte, 21 de maig de 2016

Avís: canvi de data segona Jornada sobre infància

                                                                 foto d'Eugéne Smith 


La segona Jornada sobre infància, continuació de la primera que va tenir lloc el 30 d'abril, ha canviat de data al dia 11 de juny de 2016.

Jornades sobre infància
Jornada de continuïtat
Dissabte 11 de juny de 2016 de 9.30 a 13.45 hs
COPC: C/ Rocafort, 129, Barcelona

dijous, 12 de maig de 2016

Jornades sobre infància: Intervencions en la infància. Què fem? - Àudio i fotos

Gravació de les presentacions i ronda de preguntes de la Jornada inaugural:


Gravació de la síntesis dels grups de treball de la Jornada inaugural:


Fotos de la Jornada inaugural:Jornada inaugural
Dissabte 30 d'abril de 2016
(Jornada de continuïtat: dissabte 28 de maig de 2016)

Presentacions:
- Fernando García de Vinuesa, “El TDAH, un diagnóstico injusto e injustificado”
- Clara Arnó, “El deseo de no saber”
Treball en grups
Coordinació dels grups: Teresa Morandi (A), Gloria Esteve (B), Mercè Collell (C), Dolors Liria (D)
Posada en comú

Organització de les Jornades:
Ana M. Molinaro Maturano i Román Pérez Burin

dimarts, 12 d’abril de 2016

dijous, 31 de març de 2016

Jornades sobre infància: Intervencions en la infància. Què fem?


Des d’Espai Freud es proposa una trobada de reflexió entre persones interessades, professionals, col·lectius, organitzacions i institucions que s’ocupen de la infància. A partir de les presentacions dels convidats de la taula, s'obrirà el torn de participació i el diàleg. Mitjançant el treball grupal, cada participant podrà parlar de la seva experiència professional-personal en l’exercici de la seva funció, tant a títol particular com des de la institució o el camp en el que participa.
L’objectiu de les jornades és poder parlar de les intervencions en la infància, amb una especial atenció als fenòmens i a les manifestacions de la infància del segle XXI. Un dir sobre l’experiència que ens permeti poder anar realitzant concrecions i conclusions, sigui en forma de preguntes a reflexionar, recursos a implementar, manifestos i documents a difondre, campanyes de sensibilització, etc.
---
Intervenciones en la infancia ¿Qué hacemos?


Desde Espai Freud se propone un encuentro de reflexión entre personas interesadas, profesionales,   colectivos, organizaciones e instituciones que se ocupan de la infancia. A partir de las presentaciones de los invitados de la mesa, se abrirá el turno de participación y el diálogo.Por medio de un trabajo grupal, cada participante podrá hablar de su experiencia profesional/personal en el ejercicio de su función, tanto a título particular como desde la institución o el campo en el que participa.
El objetivo de las jornadas es poder hablar de las intervenciones en la infancia, con una especial atención a los fenómenos y a las manifestaciones de la infancia del siglo XXI.  Un decir sobre la experiencia que nos permita ir haciendo concreciones y conclusiones, sea en forma de preguntas a reflexionar, recursos a implementar, manifiestos y documentos a difundir, campañas de sensibilización, etc.

Jornada inaugural

Dissabte 30 d'abril de 2016 de 9:30 a 13:45 hs
COPC: C/ Rocafort, 129, Barcelona
(Jornada de continuïtat: dissabte 28 de maig 11 de juny de 2016)


Presentacions:

- Fernando García de Vinuesa, “El TDAH, un diagnóstico injusto e injustificado”

- Clara Arnó, “El deseo de no saber”


Treball en grups
Coordinació dels grups: Teresa Morandi (A), Gloria Esteve (B), Mercè Collell (C), Dolors Liria (D)

Posada en comú


Organització de les Jornades:
Ana M. Molinaro Maturano i Román Pérez Burin

Requisits d'assistència:
- Inscripció prèvia mitjançant el formulari.
- Compromís ferm d'assistència, amb avís previ en el cas de no poder assistir-hi.

Formulari d'inscripció: PRÈMER AQUÍ